วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4


การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4

 

ภูสิทธ์ ขันติกุล

ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนตามกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคม 6 มิติ ได้แก่ การเข้าถึงระบบการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน การพัฒนาด้านกายภาพของชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐ การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ยังแปรผลสู่การแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสิรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยใช้กระบวนการการรวบรวมข้อมูลภาคสนามในลักษณะของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประเมินผลโดยใช้บันไดคุณภาพชีวิตและกระบวนการมีส่วนร่วม AIC (Appreciation Influence Control) พบว่า ชุมชนวัดประชาระบือธรรมในการเหลื่อมล้ำทางสังคมด้านการเข้าถึงระบบการศึกษา และการพัฒนาเยาวชน การพัฒนาด้านกายภาพของชุมชน การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐ การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีระดับปัญหาหนักมากนัก โดยสามารถแก้ไขปัญหากันได้ หรือการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ซึ่งในภาพรวมปัญหาเหล่านี้ยังคงมีรูปของปัญหาไว้อยู่แต่ยังไม่เด่นชัดที่จะแก้ไขทันที ส่วนด้านที่ประชาชนให้ความสำคัญและต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ การแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ซึ่งประชาชนต้องการมีรายได้เสริมสำหรับประชาชนที่ว่างงานหรือผู้สูงอายุในชุมชน และต้องการให้สุขภาพของชุมชนดีขึ้น จนเกิดการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยประยุกต์ของชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน เป็นของประชาชน ดำเนินการได้โดยประชาชน กระทั่งประชาชนต่อยอดและผลักดันด้วยตนเองจัดตั้งเป็นกลุ่ม “ประชาระบือธรรมนวดกดจุดฝ่าเท้า” จนสำเร็จ ส่วนภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ แหล่งการทำกิจกรรมนอกพื้นที่(ออกบูท) และงบประมาณตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น