วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สาระสำคัญของรายวิชา : SIM4102 จริยธรรมในการบริหารจัดการ

Course Syllabus : SIM4102 Management Ethics
หน่วยกิต : 3(3-0-6) ภาคเรียนที่ : 1/2553 อาจารย์ผู้สอน : ภูสิทธ์ ขันติกุล (Phusit Khantikul)
โปรแกรมวิชา : การจัดการนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Management)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาแนวความคิดและความสำคัญของจริยธรรมในการบริหารจัดการ จริยธรรมกับธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาล จริยธรรมกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นศึกษาประมวลจริยธรรม (Code of Conduct and Code of Ethics) ขององค์กรภาครัฐและองค์กรภาคชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสังคมแห่งอนาคต

จุดประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในแนวความคิดและความสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมในการบริหารจัดการโดยเริ่มต้นจากจริยธรรมในตนเอง ในหน้าที่การงานขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน จริยธรรมต่อสังคม จริยธรรมของผู้นำ รวมถึงหลักของธรรมาภิบาล รู้และเข้าใจในประมวลจริยธรรมของวิชาชีพต่าง ๆ ที่ต้องยึดถือทั้งครู แพทย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีผลต่อสังคมส่วนร่วม รวมถึงศึกษาจริยธรรมขององค์กรระหว่างประเทศเช่น สหประชาชาติ เป็นต้น

เค้าโครงรายวิชา(Course Outline)


สื่อการเรียนการสอน :คอมพิวเตอร์, PPT., VCD, Over head, เอกสารประกอบการสอนและตำรา,ข่าวจากหนังสือพิมพ์, บทความทางวิชาการ, ผลงานวิจัย, วิทยนิพนธ์ สาระนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และWebsite ที่เกี่ยวข้อง [online]
การวัดผล :
1. คะแนนพฤติกรรมการเรียน 10 คะแนน
2. คะแนนภาคปฏิบัติ
- รายงานเอกสาร(กลุ่ม) 10 คะแนน
- กิจกรรมของสาขาวิชา 10 คะแนน
- แบบฝึกหัด(เดี่ยว) 10 คะแนน
- รายงานกลุ่มภาคพื้นที่(กลุ่ม) 10 คะแนน
3. คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน

เกณฑ์การวัดผล :


กิจกรรมการเรียนการสอน : ลักษณะการบรรยาย การอภิปรายหรือเสวนากลุ่มย่อย การจัดทำรายงานเดี่ยว และกลุ่ม ศึกษาพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและนำเสนอ การฝึกคิดวิเคราะห์ สรุปผล และถามตอบ
หนังสืออ่านประกอบ :
1. ชาญชัย อาจินสมาจาร. จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ปัญญาชน, 2552.
2. ปราชญา กล้าผจัญ. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง จำกัด, 2544.
3. พิภพ วชังเงิน. จริยธรรมวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท รวมสาส์น(1977) จำกัด, 2545.
4. วริยา ชินวรรณโณ. บรรณาธิการ. จริยธรรมในวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์, 2546.
5. สิวลี ศิริไล. จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
6. ธานินทร์ กรัยวิเชียร, มุนินทร์ พงศาปาน. หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศที่ใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
7. จินตนา บุญบงการ. จริยธรรมทางธุรกิจ. พิมพค์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
8. จำเนียร จวงตระกูล. จริยธรรมกับการบริหารธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล, 2549.
สถานที่ติดต่อ :โปรแกรมวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม อาคาร 36 ห้อง พักอาจารย์ และโทรติดต่อ 08-3177-5973
ข้อมูลบทความของ อ.ภูสิทธ์ ขันติกุลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน ให้เข้าเว็บไซด์นี้นะ www.kunphoolive.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น