วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สาระสำคัญรายวิชา : SIM1104 กระบวนทัศน์พัฒนาสังคมพื้นฐาน

Course Syllabus : SIM1104 Basic Social Development Paradigm
หน่วยกิต : 3(3-0-6) ภาคเรียนที่ : 1/2553 อาจารย์ผู้สอน : ภูสิทธ์ ขันติกุล (Phusit Khantikul)
โปรแกรมวิชา : การจัดการนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Management)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีกระบวนการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจสังคมการเมือง ตลอดจนผลกระทบของการพัฒนาตามกระแสโลกที่มีต่อสังคมไทย รวมทั้งการแสวงหาทางเลือกของกระบวนการพัฒนา เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

จุดประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งมีความรู้และเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคม รู้จักวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงผลกระทบของการพัฒนาสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ สามารถรู้และเข้าใจแก่นของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการเรียนวางแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเข้าใจ
เค้าโครงรายวิชา(Course Outline)


สื่อการเรียนการสอน :คอมพิวเตอร์, PPT., VCD, Over head, เอกสารประกอบการสอนและตำรา, ข่าวจากหนังสือพิมพ์, บทความทางวิชาการ, ผลงานวิจัย, วิทยนิพนธ์ สาระนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และWebsite ที่เกี่ยวข้อง [online]
การวัดผล :
1. คะแนนพฤติกรรมการเรียน 10 คะแนน
2. คะแนนภาคปฏิบัติ
- รายงานเอกสาร(กลุ่ม) 10 คะแนน
- กิจกรรมของสาขาวิชา 10 คะแนน
- แบบฝึกหัด(เดี่ยว) 10 คะแนน
- รายงานกลุ่มภาคพื้นที่(กลุ่ม) 10 คะแนน
3. คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน
เกณฑ์การวัดผล :กิจกรรมการเรียนการสอน : ลักษณะการบรรยาย การอภิปรายหรือเสวนากลุ่มย่อย การจัดทำรายงานเดี่ยว และกลุ่ม ศึกษาพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและนำเสนอ การฝึกคิดวิเคราะห์ สรุปผล และถามตอบ
หนังสืออ่านประกอบ :
1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย. กรุงเทพมหานคร : สหมิตรปริ้นติ้ง, 2546.
2. จิตจำนง กิติกีรติ. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : คุณพินอักษรกิจ, มปป.
3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ (พ.ศ. 25550-2554). กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เจ.พริ้นติ้ง., 2549.
4. นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. ทฤษฎีฐานรากในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550.
5. กระทรวงศึกษาธิการ. ทฤษฎีใหม่ในหลวงชีวิตที่พอเพียง. กรุงเทพมหานคร : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2542.
6. สิริลักษณ์ ยิ้มประสาทพร. กระบวนทัศน์ใหม่กับการเรียนรู้ของชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2548.
7. สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549.
8. ศรีศักร วัลลิโภดม. พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544.
9. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการบริหารการพัฒนา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
10. จามะรี เชียงทอง. สังคมวิทยาการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2549.
สถานที่ติดต่อ :โปรแกรมวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม อาคาร 36 ห้อง พักอาจารย์ และโทรติดต่อ 08-3177-5973
ข้อมูลบทความของ อ.ภูสิทธ์ ขันติกุลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน ให้เข้าเว็บไซด์นี้นะ
www.kunphoolive.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น