วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สาระสำคัญของรายวิชา : SIM 2101 ประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคม

Course Syllabus : SIM 2101 Civil Society and Social Network
หน่วยกิต : 3(3-0-6) ภาคเรียนที่ : 1/2553 อาจารย์ผู้สอน : ภูสิทธ์ ขันติกุล (Phusit Khantikul)
โปรแกรมวิชา : การจัดการนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Management)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences)

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีกระบวนการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจสังคมการเมือง ตลอดจนผลกระทบของการพัฒนาตามกระแสโลกที่มีต่อสังคมไทย รวมทั้งการแสวงหาทางเลือกของกระบวนการพัฒนา เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

จุดประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานของประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคม รู้จักวิเคราะห์ประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม และมีความรู้และเข้าใจ วิเคราะห์ ถึงรูปแบบรูปแบบการรวมตัว การแสดงบทบาทต่อสาธารณะ แบบแผนความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดต้องศึกษากระบวนการการคงอยู่ของประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคมไทยและเทศ

เค้าโครงรายวิชา(Course Outline)
สื่อการเรียนการสอน :คอมพิวเตอร์, PPT., VCD, Over head, เอกสารประกอบการสอนและตำรา, ข่าวจากหนังสือพิมพ์, บทความทางวิชาการ, ผลงานวิจัย, วิทยนิพนธ์ สาระนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และWebsite ที่เกี่ยวข้อง [online]
การวัดผล :
1. คะแนนพฤติกรรมการเรียน 10 คะแนน
2. คะแนนภาคปฏิบัติ
- รายงานเอกสาร(กลุ่ม) 10 คะแนน
- กิจกรรมของสาขาวิชา 10 คะแนน
- แบบฝึกหัด(เดี่ยว) 10 คะแนน
- รายงานกลุ่มภาคพื้นที่(กลุ่ม) 10 คะแนน
3. คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน
4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมการเรียนการสอน : ลักษณะการบรรยาย การอภิปรายหรือเสวนากลุ่มย่อย การจัดทำรายงานเดี่ยว และกลุ่ม ศึกษาพื้นที่กลุ่มเป้าหมายและนำเสนอ การฝึกคิดวิเคราะห์ สรุปผล และถามตอบ
หนังสืออ่านประกอบ :
1. ธีรยุทธ บุญมี. ประชาสังคม. กรุงเทพมหานคร : สายธาร, 2547.
2. อเนก เหล่าธรรมทัศน์. ประชาสังคมประสบการณ์จากการอ่านและสอนที่จอห์นส์ ฮอปกินส์. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร : Tipping Point Press, 2546.
3. อนุชาติ พวงสำลี และกฤตยา อาชวนิจกุล(บรรณาธิการ). ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
4. ประภาส ปิ่นตบแต่ง. ก่อนภาคประชาชนล่มสลาย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ Way of Book, 2551.
สถานที่ติดต่อ :โปรแกรมวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม อาคาร 36 ห้อง พักอาจารย์ และโทรติดต่อ 08-3177-5973
ข้อมูลบทความของ อ.ภูสิทธ์ ขันติกุลเกี่ยวกับวิชาที่เรียน ให้เข้าเว็บไซด์นี้นะ www.kunphoolive.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น